Yachtcharter Sailing Holland
Verhuur vanuit lemmer!

Huurvoorwaarden Yachtcharter Sailing Holland
1. Verhuur
1.a Verhuur vindt plaats tussen Yachtcharter Sailing Holland (hierna te noemen de verhuurder van het schip) en de huurder.
1.b Wanneer de verhuurder een andere persoon aanstelt om namens hem als zodanig op te treden, wordt dit de huurder schriftelijk medegedeeld.
1.c De verhuur geschiedt volgens het door de Yachtcharter Sailing Holland opgestelde huurcontract pleziervaartuigen met de daarbij behorende voorwaarden .


2.


Reservering
2.a Een reservering is definitief nadat Yachtcharter Sailing Holland het huurcontract ingevuld en ondertekend heeft ontvangen en 25 % van de totale huursom op de rekening van Yachtcharter Sailing Holland is bijgeschreven.
2.b Reserveringen dienen te gebeuren door het invullen en ondertekenen van het reserveringsformulier en de daarbij behorende verklaring omtrent zeil- en vaarervaring.
2.c Het reserveringsformulier dient samen met de verklaring en een kopie van het paspoort aan Yachtcharter Sailing Holland te worden geretourneerd.


3.


Bevesteging
3.a Na ontvangst van het reserveringsformulier geeft Yachtcharter Sailing Holland de huurder tot aan de eerste betaling optie op het gewenste schip.
3.b De huurder wordt het huurcontract met factuur per email toegestuurd.
3.c Het huurcontract dient binnen 5 dagen door de huurder ingevuld en ondertekend aan  Yachtcharter Sailing Holland terug te worden gestuurd.


4.


Betaling
4.a Na ontvangst van het huurcontract dient 50 % van de totale huursom binnen 7 dagen op de bankrekening van Yachtcharter Sailing Holland te zijn bijgeschreven. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven.
4.b Bij boeking binnen een kortere periode dan 3 weken dient de totale huursom na ondertekening van het huurcontract te worden voldaan.
4.d Bij de totale huursom is de waarborgsom niet inbegrepen. Deze dient bij aanvang van de huurperiode te worden betaald aan de verhuurder of aan een door de verhuurder daartoe aangewezen persoon.


5.


Annulering
  Bij annulering is verschuldigd:
- tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode:
  25% van de totale huursom,
- van 12 tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode:
  50% van de totale huursom,
- vanaf 6 weken voor de aanvang van de huurperiode tot aanvang :
  95% van de totale huursom,
- vanaf en op de aanvangsdatum: 100%.


6.


Aansprakelijkheid
6.a De huurder stelt de verhuurder niet aansprakelijk voor door de huurder geleden persoonlijke en materiele schade.
De huurder stelt de verhuurder niet aansprakelijk voor alle door derden gestelde vorderingen, evenals alle kosten van rechtsvervolging, welke door gebeurtenissen gedurende de huurperiode zijn ontstaan.
6 b De aansprakelijkheid van de verhuurder bij tekortkomingen  is beperkt  tot de hoogte van de door de huurder voldane huursom.


7.


Ontbinding van het huurcontract
  Yachtcharter Sailing Holland behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren van het schip door de huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is.


8.


Klachten
8.a Klachten, welke betrekking hebben op de handelwijze van de verhuurder en klachten ten aanzien van de technische staat , inventaris en/of uitrusting van het schip, dienen rechtstreeks bij de verhuurder te worden ingediend.
8.b Klachten dienen binnen 24 uur na constatering aan de verhuurder te worden doorgegeven.


9.


Beschikbaarstelling
9.a De verhuurder verplicht zich het schip in technisch goede staat, met de gebruikelijke uitrusting, de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de verhuurperiode beschikbaar te stellen.
9.b De huurder legitimeert zich voor de afvaart bij de verhuurder middels twee legitimatiebewijzen (bijvoorbeeld paspoort en rijbewijs).
9.c De verhuurder dient voor de aanvang van de huurperiode de huurder attent te maken op eventuele beschadigingen en/of gebreken en deze schriftelijk voor de huurder vast te leggen.
9.d Het schip wordt schoon en met gevulde water- gas- en brandstoftanks beschikbaar gesteld.
9.e De huurder dient het schip voor overname aan de hand van de aanwezige inventaris- en checklijst te controleren en bij acceptatie voor akkoord te tekenen. Beschadigingen dienen te worden vastgelegd. Gebreken die niet zijn vermeld, worden geacht na de overname te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.


10.


Teruggave
10.a De huurder dient aan het einde van de huurperiode het schip met volle water- en brandstoftanks af te leveren.
10.b Het schip wordt door de huurder tijdig, voor het aflopen van de huurperiode in de thuishaven teruggebracht.
10.c Laat de huurder het schip op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport en vertraging voor rekening van de huurder.
10.d Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld.
De schade zal op de waarborgsom in mindering worden gebracht.
10.e Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden vergoed.
10.f Het schip wordt door de huurder, aan de hand van de inventaris- en checklijst, aan de verhuurder overgedragen.


11.


Vaargebied
  Het vaargebied omvat het door de verzekering bepaalde verzekeringsgebied. Uitbreiding van het vaargebied is alleen mogelijk indien dit schriftelijk met de verhuurder is overeengekomen.


12.


Schade of pech
12.a Bij schade, pech, averij of anderszins neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder.
12.b De huurder stelt de verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaats vind.
12.c Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van het schip. De huurder dient in zijn belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.
Wij raden de huurder aan een waarborg / gevolgschadedekking-verzekering van Unigarant af te sluiten.
12.d Indien noodzakelijke reparatie, welke gevolg is van schade, ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt, heeft de huurder daarna recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het schip kan varen.


13.


Algemeen
13.a Het is de huurder ondermeer niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder:
- met meerdere bemanningsleden aan boord te verblijven dan diegenen welke op  het reserveringsformulier
  zijn opgegeven.
- aan wedstrijden deel te nemen;
- huisdieren aan boord te houden;
- veranderingen aan schip en uitrusting aan te brengen;
- uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden
  (bv Bft 7 of meer , stormverzekering is mogelijk af te sluiten)
- 's nachts te varen, uitgezonderd bij zeereizen;
- het schip onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen;
- telefoongesprekken te voeren per marifoon;
- andere vaartuigen te slepen.
13.b Kosten, welke direct verband houden met het gebruik van het schip, zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden, alsmede kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de huurder.
13.c De huurder verklaart met het schip en de uitrusting als "een goed schipper" om te gaan, met de vaarreglementen bekend te zijn en deze in acht te nemen.
Yachtcharter Sailing Holland, 2011